مقصدتاریخخدماتمبلغ
تنگه واشی1398/05/04
پذیرایی صبحانه سلف+ عصرانه۸۵.۰۰۰
نمک آبرود1398/05/04

پذیرایی صبحانه سلف+ عصرانه۸۵.۰۰۰
ماسوله + دریاچه سقالکسار1398/05/04

پذیرایی صبحانه + عصرانه۸۵.۰۰۰
ساحل و جنگل گیسوم1398/05/04


پذیرایی صبحانه + عصرانه۸۵.۰۰۰
مرداب سراوان – موزه میراث1398/05/04


پذیرایی صبحانه + عصرانه۸۵.۰۰۰
دریاچه عروس1398/05/04


پذیرایی صبحانه + عصرانه۸۵.۰۰۰
قلعه رودخان1398/05/04


پذیرایی صبحانه + عصرانه۸۵.۰۰۰

تمامی قیمت ها به تومان است.

تمامی تورهای یک روزه صبح حرکت و  غروب برگشت می باشند . وسیله نقلیه اتوبوس می باشد .

*ضمنا لازم به ذکر است که هزینه های ورودی و نیسان سواری و مینی بوس برعهده مسافرین می باشد .*

فهرست