مقصدتاریخخدماتمبلغ
تنگه واشیجمعه
هر هفنه
پذیرایی صبحانه سلف+ عصرانه۸۵.۰۰۰
نمک آبرود جمعه
هر هفنه

پذیرایی صبحانه سلف+ عصرانه۸۵.۰۰۰
ماسوله + دریاچه سقالکسار جمعه
هر هفنه
پذیرایی صبحانه + عصرانه۸۵.۰۰۰
ساحل و جنگل گیسوم جمعه
هر هفنه

پذیرایی صبحانه + عصرانه۸۵.۰۰۰
مرداب سراوان – موزه میراث جمعه
هر هفنه

پذیرایی صبحانه + عصرانه۸۵.۰۰۰
دریاچه عروسجمعه
هر هفنه

پذیرایی صبحانه + عصرانه۸۵.۰۰۰
قلعه رودخانجمعه
هر هفنه

پذیرایی صبحانه + عصرانه۸۵.۰۰۰

تمامی قیمت ها به تومان است.

تمامی تورهای یک روزه صبح حرکت و  غروب برگشت می باشند . وسیله نقلیه اتوبوس می باشد .

*ضمنا لازم به ذکر است که هزینه های ورودی و نیسان سواری و مینی بوس برعهده مسافرین می باشد .*

فهرست